හෙලගේ නිෂ්පාදන

  • දොඩම්ගහදුරුව, මඩුකොටන් අරාව, බඩල්කුඹුර,
  • 071 9124233
  • Mon - Sun:None
  • Proprietor :එම්. එම් රුක්ෂාන් සුගත් මදුසංඛ

Description:

3G /  4G   ඇන්ටනා-  රු. 5000.00

රබර් ඇබරුම් යන්ත්‍ර-රු 10000.00

CONTACT OWNER

Currently, there are no events.

0 COMMENTS

ADD REPLY

67 − 58 =

YOU MUST LOGIN TO SUBMIT A REVIEW